PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena, gevestigd te Land van Heusden en Altena en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40.27.14.82 (hierna: PSV LvHeA). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens PSV LvHeA verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 PSV LvHeA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. lid wordt van PSV LvHeA;
b. zich inschrijft voor een wedstrijd of ander evenement van PSV LvHeA.
1.2 PSV LvHeA verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
a. achternaam en voorletters;
b. roepnaam;
c. adres;
d. telefoonnummer;
e. mobiel nummer;
f. e-mailadres;
g. geboortedatum;
h. geslacht;
i. nationaliteit;
j. persoonsnummer KNHS;
k. diploma’s (ORUN, BHV, EHBO).
1.3 PSV LvHeA kan deze gegevens gebruiken om:
a. het lidmaatschap te effectueren;
b. deelname aan de wedstrijd of het evenement mogelijk te maken;
c. nieuwsbrieven te verzenden;
d. contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de vicevoorzitter via vicevoorzitter@lvhea.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop PSV LvHeA uw persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die PSV LvHeA met betrekking tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van gegevens door PSV LvHeA;
e. wijziging van uw persoonsgegevens door PSV LvHeA;
f. verwijdering van uw persoonsgegevens door PSV LvHeA.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 PSV LvHeA zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 PSV LvHeA zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 PSV LvHeA verstrekt (mogelijk) uw gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Deze verwerking is van belang voor uw lidmaatschap bij de KNHS.
4.2 Bovengenoemde bepaling is niet van toepassing indien u donateur van PSV LvHeA bent.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018.